Một người "lụm" được cục đá chứa 2,6kg vàng

Thanh Long