Thi thể xếp hàng dài chờ đưa đi hỏa tán ở Ấn Độ

Mỹ Uyên - Thanh Long