Thử nghiệm hệ thống “mắt thần” soi chiếu tại chốt kiểm soát

Huế Xuân