Sở GTVT thành lập 2 tổ kiểm tra chống dịch tại các bến vận tải

Huế Xuân