Tu bổ giếng cổ 2.000 năm để tạo sức hút du lịch

Đức Nghĩa - Hồng Hải - Hải Lê