Bất ngờ với quán ốc bán buổi sáng, hết sạch 300kg trong vài giờ

Mỹ Uyên - Hải Lê