Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc

Mỹ Uyên - Hải Lê