VIDEO: Người dân TP HCM đội nắng đi lễ chùa sớm trước Rằm tháng Giêng

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy