VIDEO: Ông Tất Thành Cang tiếp tục hầu tòa

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy