Thót tim cảnh cha cõng con qua dòng nước xiết đến trường

Trần Thường - Mỹ Uyên - Hải Lê