VIDEO: Ông Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng tiếp tục hầu tòa

Thực hiện: Huế Xuân - Xuân Huy