Bị cáo Lê Tùng Vân phải có người dìu đến tòa

Huế Xuân - Xuân Huy