Kho đông lạnh chứa lô vaccine Covid-19 đầu tiên có gì?

Xuân Huy - Huế Xuân