Cụ ông 100 tuổi vẫn nâng tạ 3 tiếng mỗi ngày

Thanh Long