Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra 

Lê Vĩnh - Cao Nguyên