Metro số 1 hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi trước lễ 30-4

Quỳnh Trâm