Tiếp tục phong tỏa khu Mả Lạng vì có ca nghi mắc Covid-19

Huế Xuân - Xuân Huy