Trộm đồ bất thành, tên trộm phải nhờ cảnh sát giải cứu

Mỹ Uyên - Thanh Long