VIDEO: Độc đáo chợ trái cây “Trên bến dưới thuyền” ở TP HCM

Thực hiện: Huế Xuân - Ngọc Lý