Video: Đủ cách chặn nạn trộm nắp cống chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Huế Xuân - Ngọc Lý