Toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2 trước ngày thi công trở lại

Huế Xuân - Ngọc Lý