Chợ hoa Bến Bình Đông thưa khách, thương hồ lo “mất Tết”

Mỹ Uyên - Thanh Long