Tuyên án tử hình kẻ chủ mưu “ Xác người bê tông”

Huế Xuân - Mỹ Uyên