Gió "đẩy ngã" ông Joe Biden 3 lần khi lên chuyên cơ?

Mỹ Uyên - Thanh Long