Nhiều người đến viếng nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Huỳnh Như - Huế Xuân