Mang mùa xuân đến với miền Trung

H.Phúc - Tr.Thường - Q.Tám - X.Huy - Tr.Thắng