Thuê xuồng ra giữa sông thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Mỹ Uyên - Thanh Long