Lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên người ra đường không có lý do chính đáng

Huế Xuân - Xuân Huy