Phong tỏa 61 hộ dân ở đường Lê Văn Sĩ quận 3 TP HCM

Huế Xuân - Xuân Huy