Phong tỏa thêm khu vực liên quan chuỗi lây nhiễm Covid-19 ở quận 3

Huế Xuân - Xuân Huy