Đan "tai giả" tặng y - bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch Covid-19

Lê Vĩnh - Huỳnh Như