Cướp điện thoại nhầm người, thanh niên cầu xin tha mạng

Mỹ Uyên - Thanh Long