Thiên thạch rơi trúng nhà, thanh niên bán được gần 2 triệu USD

Mỹ Uyên - Thanh Long