Theo báo cáo trình đại hội cổ đông, năm 2013 tổng tài sản ACB ở mức 166.600 tỉ đồng; tổng quy mô huy động tiền gửi khách hàng đạt 138.000 tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 107.200 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.035 tỉ đồng. Tỉ lệ chia cổ tức 7% bằng tiền mặt.

Kết quả lợi nhuận 2013 thấp so với kỳ vọng là do ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, việc đóng trạng thái vàng và ACB đã chủ động tăng cường trích lập dự phòng.

Định hướng chung của ACB trong năm 2014 là tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề tăng trưởng bền vững cho chiến lược từ năm 2014-2018.

ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên mức 190.000 tỉ đồng; tiền gửi huy động từ khách hàng và tín dụng đều được dự kiến tăng trưởng 13%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 1.189 tỉ đồng và tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

H.Minh