Cụ thể hóa khát vọng của thanh niên

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần cụ thể hóa bằng những việc làm tốt, hành động đẹp, thường xuyên đi đầu, tự giác trong cuộc sống, học tập, lao động sản xuất, công tác hằng ngày

Cụ thể hóa khát vọng của thanh niên
Xem thêm