Cuộc nhậu sinh tử

Mỗi gương mặt là một cuộc đời, một số phận. Thiện - ác thể hiện phần nào qua suy nghĩ, hành động, lời nói... Nhưng dù vô tình hay cố ý thì hành vi phạm pháp đều phải trả giá

Cuộc nhậu sinh tử