Công tác cán bộ không phải đánh cờ vua!

Khâu nhân sự là then chốt, là quan trọng, nhất là nhân sự chủ chốt, đâu có thể thay đổi xoành xoạch như... nước cờ vua - qua trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh vừa diễn ra!

Công tác cán bộ không phải đánh cờ vua!
Xem thêm