Vốn thu được từ đợt phát hành để phát triển một số ngành hàng mới và bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, Kinh Đô cũng sẽ chào bán cho CBCNV 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 3,88% vốn của công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán 500.000 cổ phiếu ưu đãi cho HĐQT, BKS và 6 triệu cổ phiếu cho CBCNV với giá 18.000 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 18-3, cổ phiếu KDC đang được giao dịch ở mức giá 59.000 đồng/cổ phiếu, tăng 24% so với cùng thời điểm năm trước.

S.Phú