TAGS

công nhân xây dựng ở xã Kiêu Kỵ âm tính với SARS-CoV-2