TAGS

Nguyễn Văn Tứ nguyên chánh văn phòng Thành ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội