CHỦ ĐỀ

Nhân sự - Đại hội đảng các cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII

Kết luận cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng ngày 19-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban, nhấn mạnh đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII