TAGS

ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp