Theo điều 82 Luật Cán bộ, công chức trước đây, công chức bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Như vậy, công chức chỉ có cơ hội được bổ nhiệm lại nếu sau 12 tháng không có vi phạm nào đến mức phải bị xử lý kỷ luật.

Trong khi đó, về việc xử lý công chức đang bị kỷ luật, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi (2019) có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 lại quy định cụ thể theo các hình thức xử lý kỷ luật. Theo đó, khi bị kỷ luật bằng khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương: Không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; khi bị kỷ luật bằng giáng chức hoặc cách chức: Không bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Đặc biệt khi hết thời hạn nêu trên mà công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục được bổ nhiệm theo quy định.

Như vậy, từ ngày 1-7-2020, khi có quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương có hiệu lực, công chức không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc vào chức vụ thấp hơn.

Trở lại trường hợp ở Quảng Ngãi, vị giám đốc sở vẫn có cơ hội bổ nhiệm lại nhưng theo thông lệ thi hành pháp luật, phải chấp hành 2/3 thời hiệu mới được xét bổ nhiệm. Như vậy, bổ nhiệm vị này có cần thiết vội vã đến thế không? Chưa hết, cụm từ "bổ nhiệm lại" là vào vị trí cũ hay vị trí khác ngang cấp vì 2 sở này đòi hỏi chuyên môn khác nhau. Rõ ràng văn bản pháp luật viết như vậy có gì đó hơi "mập mờ" dễ đưa đến cách thi hành khác nhau. Đây là điều tối kỵ trong kỹ năng lập pháp, lập quy.

Diệp Văn Sơn