Tại điều 4 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính phủ quy định: “Đối với các tổ chức, đơn vị trực tiếp vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ phải công khai số tiền, hàng; số tiền nhận được; số tiền, hàng đã phân phối, chuyển cho các địa phương... Kết thúc cuộc vận động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lập báo cáo kết quả cuộc vận động (tổng hợp số tiền, hàng đóng góp tự nguyện, số tiền đã phân phối cho các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão trung ương, Bộ Tài chính và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Tấm lòng nhân ái của người dân đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.

Tấm lòng nhân ái của người dân đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.

Mặc dù pháp luật đã quy định rất cụ thể, chi tiết nhưng vẫn còn nhiều địa phương, tổ chức vận động quyên góp chưa thực hiện nghiêm hoặc chưa đầy đủ việc công khai tiền, hàng cứu trợ, quyên góp đã nhận được. Điều này gây nghi ngờ, băn khoăn, thậm chí bức xúc trong dư luận, đồng thời gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc tiếp nhận, chi tiêu tiền, hàng cứu trợ vận động quyên góp được.

Thiết nghĩ, để phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục duy trì kết quả công tác này trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức cần công khai số tiền, hàng nhận được; số tiền, hàng đã sử dụng, phân phối sau mỗi đợt quyên góp trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương. Việc này sẽ góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm cho nhà hảo tâm khi họ biết rằng số tiền, vật chất mình quyên góp, ủng hộ đã đến đúng đối tượng và mang lại lợi ích thiết thực. Ngoài ra, việc công khai, minh bạch số tiền quyên góp, ủng hộ sẽ góp phần quan trọng vào việc hạn chế tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động quyên góp, ủng hộ.

Vĩnh Linh