Căn cứ quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố  cáo được ban hành theo Quyết định số 132/ 2006/QĐ-UBND ngày 5-9-2006  của UBND TP, Văn phòng HĐND và UBND TP đã chuyển đơn thư  của các ông đến Văn phòng Tiếp công dân TP để xử lý theo quy định.

Phó Văn phòng Lâm Văn Ba