Tình trạng cán bộ "ăn chặn" tiền chế độ, chính sách, tiền quyên góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho những người kém may mắn, bị thiên tai, lũ lụt... diễn ra ở nhiều địa phương. Mới nhất là vụ việc hàng loạt cán bộ xã, phường ở TP Quảng Ngãi bị phát hiện "ăn chặn" tiền chính sách của người có công. Vấn đề là đã có nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý, thậm chí vào tù nhưng tình trạng "ăn chặn" vẫn không giảm. Nguyên nhân một phần do việc xử lý sai phạm chưa nghiêm, bao che, qua loa; đặc biệt là sự yếu kém, buông lỏng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chi trả chế độ, chính sách của các cơ quan chức năng.

Theo quy trình hiện nay, trên cơ sở danh sách được chính quyền thông qua, cơ quan cấp trên phê duyệt, cán bộ được giao nhiệm vụ chi trả chế độ, chính sách liên hệ nhận tiền từ cấp trên rồi trực tiếp chi trả cho người được hưởng chế độ. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, cán bộ tham lam có thể "ém" số tiền phải chi trả, giả chữ ký đối tượng để chiếm đoạt tiền.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc chi trả thông qua rà soát chữ ký, kiểm tra việc chi trả đến từng đối tượng, thân nhân đối tượng. Đồng thời, phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên, liên tục theo định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Ngoài ra, cần niêm yết công khai, rộng rãi các chế độ, chính sách, nhất là danh sách người được hưởng chế độ, thời gian chi trả... đến các khu dân cư. Giao nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở để tham gia giám sát chi trả chế độ. Có như vậy mới ngăn chặn tình trạng "ăn chặn" tiền chế độ chính sách, đồng thời lấy lại niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước và hệ thống pháp luật.

Phạm Văn Chung