Chiều 6-6, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan báo chí tăng cường quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài (gọi tắt là cán bộ).

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý, xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ.

"Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đi nước ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài" - UBND thành phố chỉ đạo rõ. 

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo về việc cán bộ đi nước ngoài - Ảnh 1.

UBND TP HCM yêu cầu thường xuyên phổ biến các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và quản lý, xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ - Ảnh: Hoàng Triều

Hồ sơ đề nghị xét duyệt hoặc gia hạn đi nước ngoài phải đảm bảo đầy đủ thành phần, nội dung theo quy chế của UBND thành phố và gửi về cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định. Đối với cán bộ đang làm việc trong các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố được cử đi nước ngoài về việc công phải có văn bản thẩm định, chấp thuận của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố.

UBND thành phố đặc biệt lưu ý không thẩm định và không xem xét, ban hành quyết định xét duyệt, gia hạn đi nước ngoài đối với các trường hợp cơ quan, đơn vị gửi văn bản và hồ sơ đề nghị không đầy đủ thành phần hoặc không đảm bảo thời gian theo quy định; trừ các trường hợp đi nước ngoài đột xuất theo phân công, chỉ đạo của UBND thành phố hoặc lý do bất khả kháng.

Đáng chú ý, liên quan đến việc đi nước ngoài về việc công nhiều lần trong năm, UBND TP HCM yêu cầu trường hợp đi nước ngoài từ lần thứ 2 trở lên thì trong văn bản đề nghị xét duyệt phải thể hiện đầy đủ thông tin về quyết định xét duyệt (số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành...) của cấp có thẩm quyền đối với các chuyến đi trước đó (kèm bản sao để đối chiếu, xác minh).

Từ lần thứ 3 trở lên, trong văn bản đề nghị phải thuyết minh cụ thể về tính cấp thiết, cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn, đặc thù của cơ quan, đơn vị, yêu cầu của vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao mà cán bộ phải thực hiện chuyến đi để làm cơ sở xét duyệt. 

PHAN ANH