Theo đó, HĐND TP giao UBND TP căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tham mưu trình HĐND TP xem xét, quyết định. Cụ thể: Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách TP theo quy định của Luật Đầu tư công; dự toán, phân bổ ngân sách TP hằng năm.

Khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018. Cụ thể: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí; Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

HĐND TP HCM thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM

Khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND TP có ý kiến, chậm nhất tại kỳ họp giữa năm 2018, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cụ thể: Đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; Đề án huy động vốn đầu tư xã hội (phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại...); Đề xuất phương án triển khai đường Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn và hợp tác công tư.

Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành trung ương trong quá trình chuẩn bị, thẩm định các đề án nêu trên để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 12 năm 2018 để triển khai thực hiện. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo HĐND TP cho ý kiến.

Khẩn trương nghiên cứu các đề án, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP trước tháng 6 năm 2018, cụ thể: Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND TP, các ban và đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.

Tin - ảnh: Trường Hoàng