Chiều ngày 31-1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao về triển khai công tác đối ngoại trong năm 2023. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và thủ trưởng các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Ngoại giao - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kết quả thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại năm 2022; nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại và ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và ngành ngoại giao, Bộ Ngoại giao quyết tâm đổi mới tư duy và hành động. Trong đó, trọng tâm là triển khai đồng bộ cả nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng, phát triển ngành; quán triệt sâu sắc tinh thần phục vụ, trước hết là phụng sự Đảng, nhà nước, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, phục vụ các ban, bộ, ngành, địa phương, nhân dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế; xác định phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; giữ nghiêm kỷ cương hành chính, lãnh đạo, chỉ đạo đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu to lớn của công tác đối ngoại nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng trong thời gian qua; trong đó đã triển khai tích cực, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao vị thế, uy tín đất nước.

Nhận định về tình hình thế giới và khu vực thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thế giới tiếp tục trải qua những biến động sâu sắc, phức tạp, bên cạnh khó khăn, thách thức, cũng có nhiều cơ hội, thuận lợi. Bộ Ngoại giao cần chủ động, tích cực hơn nữa tham mưu kịp thời cho Đảng và nhà nước các chủ trương, chính sách, biện pháp và bước đi đối ngoại phù hợp để tranh thủ tối đa cơ hội, thuận lợi phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phát huy truyền thống ngoại giao vẻ vang và các thành tựu đã đạt được, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng.

Trên cơ sở những định hướng lớn đó, Bộ Ngoại giao cần tập trung thực hiện tốt chương trình đối ngoại cấp cao và các cấp; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả; củng cố vững chắc hơn nữa biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị và phát triển; tranh thủ tối đa các yếu tố quốc tế thuận lợi, các nguồn lực bên ngoài và các hiệp định, thỏa thuận quốc tế đã ký phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước; tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và tham gia hiệu quả tại các diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín đất nước…

B.T.V (Theo VGP)