Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã phối hợp với Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức hội thảo khoa học "Giá trị bền vững của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" với việc thực hiện Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ TP HCM" vào ngày 30-8.

Tại hội thảo, PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng "Đường Kách Mệnh" là công trình tiêu biểu cho sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nước thuộc địa nửa phong kiến. Những nội dung được Người nêu ra trong tác phẩm là những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam. 

Người đã xác định con đường cách mạng, giải đáp rõ ràng, rành mạch, chính xác, phù hợp những vấn đề đặt ra cho Cách mạng Việt Nam về giành độc lập, tự do, phát triển đất nước, đem ấm no hạnh phúc cho đồng bào. 

Tác phẩm đáp ứng yêu cầu khách quan của đất nước, lan tỏa vào công nông và các tầng lớp nhân dân, trang bị lý luận, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành động, phát triển các tổ chức quần chúng, hình thành ba tổ chức cộng sản dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm Đường Kách Mệnh có giá trị trường tồn - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Bảo Nghi

Bàn về tác phẩm "Đường Kách Mệnh" với công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong điều kiện hiện nay, PGS.TS Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, nói sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức sâu sắc về vai trò của người cán bộ, đảng viên. Người đã đặt sự hiểu biết của người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên ở tầm chiến lược của dân tộc khi nói rằng: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", "Cán bộ làm sai chính sách là do không kịp huấn luyện cán bộ cho khắp". 

Vì vậy, Người luôn đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ và coi đây là công việc hệ trọng của Đảng, của cách mạng, của dân tộc. Người thường dạy cán bộ, đảng viên phải chăm lo cuộc sống cho dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư cho biết sau hai tháng triển khai kế hoạch và mời viết tham luận, ban tổ chức đã nhận được 120 bài tham luận.

Nội dung hội thảo tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Nội dung tác phẩm "Đường Kách Mệnh" có giá trị trường tồn trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam qua mọi thời đại; giá trị của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" đối với công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác hướng cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện tư cách đảng viên trong tình hình hiện nay, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; những nội dung trong tác phẩm "Đường Kách Mệnh" đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng…

 "Các cấp chính quyền chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Cải tiến, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính không phù hợp với yêu cầu phát triển. Đó là chúng ta đang nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác để trở thành những công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt, góp phần phát triển TP, xây dựng và phát triển đất nước" - bà Thân Thị Thư nhấn mạnh.


Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG